Gotowanie. Przykrywaj garnek podczas gotowania, a na kawę czy herbatę gotuj tylko tyle wody, ile potrzebujesz. Gdyby wszyscy Europejczycy gotowali tyle wody, ile potrzebują, czyli średnio o 1 litr wody dziennie mniej, zaoszczędzona energia mogłaby zasilić jedną trzecią oświetlenia ulicznego w Europie.Porozumienie Wzgórz Dalkowskich

2018-08-08

Ogłoszenie o drugim terminie naboru wniosków na wymianę pieców

Burmistrz Polkowic  ogłasza drugi  termin naboru wniosków  o udzielnie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice w 2018 roku w ramach programu „Ograniczania niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"  na wymianę starych pieców węglowych.

Termin drugiego naboru wniosków: od  dnia 13.08.2018 do dnia 07.09.2018

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Polkowice, Rynek 1, kancelaria pokój 10

Po złożeniu kompletnego wniosku komisja powołana przez Burmistrza Polkowic dokona w terminie 14 dni wizji, w budynku mieszkalnym i sporządzi protokół kwalifikujący piec do wymiany oraz sporządzi dokumentację zdjęciową.    Po pozytywnej kwalifikacji pieca Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o kwalifikacji pieca oraz możliwości podpisania umowy dotacyjnej. Realizacja zadania powinna nastąpić do 16.11.2018 r.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania dotacji     jest pozostawienie pieca starej generacji do czasu kwalifikacji pieca oraz zawarcie umowy o udzielenie dotacji.

Zasady udzielania dotacji określone są  w Uchwale nr XXVIII/421/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 kwietnia 2018 r. ze zmianami wraz z regulaminem oraz wnioskiem.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, Rynek 6 pok.27  lub pod numerem telefonu 767496001

 

Treść uchwały

Zmiana uchwały

Program WFOSiGW

Wniosek o udzielenie dotacji

2018-07-20

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - CHWOŚCIK BURAKA

2018-07-10

Zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa wsi Żelazny Most

2018-06-27

UWAGA ROLNICY !!!

Zgodnie z aktualnym monitoringiem suszy teren miasta i gminy Polkowice został zakwalifikowany do obszarów zagrożonych suszą. Szacowanie strat może następować tylko na kategoriach gleb zagrożonych suszą w danej gminie i dotyczyć wyłącznie upraw wskazanych w monitoringu suszy prowadzonym przez Instytut Upraw i nasiennictwa i Gleboznawstwa w Puławach.

Według raportu IUNG Puławy dostępnego na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawv.pl./ - zakładka Raporty - Wersje tabelaryczne - województwo dolnośląskie - powiat Polkowicki - gmina Polkowice, na terenie gminy zagrożone suszą są następujące uprawy:

  • Zboża ozime
  • Zboża jare
  • Rzepak i rzepik
  • Tytoń
  • Warzywa gruntowe
  • Krzewy owocowe
  • Drzewa owocowe
  • Truskawki
  • Rośliny strączkowe

W dniu 22 czerwca 2018 r. Wojewoda Dolnośląski na wniosek Burmistrza Polkowic powołał Gminną Komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznych - susza na terenie gminy Polkowice. Szacowaniem szkód będą objęte wyłącznie istniejące uprawy. Zaorane plantacje oraz po zbiorze plonu nie będą brane pod uwagę.


Wnioski z prośbą o szacowanie szkód przez Komisję przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, kancelaria pokój 10.

Wzory wniosków dostępne są u sołtysów, Urzędzie Gminy Polkowice (Rynek 6, pokój 27) lub na stornie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego www.duw.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i problemów związanych z wypełnieniem wniosków, należy się kontaktować z pracownikiem UG w Polkowicach - Mateuszem Czarneckim tel. 76 749 60 01.

Wnioski z prośbą o szacowanie szkód przez Komisję przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Polkowice w terminie od 27.06.2018 r. do 11.07.2018 r.

 


2018-06-08

Konkurs Ekologiczny - Wzorowa pasieka Gminy Polkowice w 2018 r.

BURMISTRZ POLKOWIC OGŁASZA
KONKURS NA

„WZOROWĄ PASIEKĘ GMINY POLKOWICE
 W 2018 ROKU”
 

1. Konkurs adresowany jest do właścicieli pasiek mieszkańców Gminy Polkowice.

2.  Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie przez pszczelarza swojej pasieki do konkursu (na druku stanowiącym załącznik do regulaminu) w Urzędzie Gminy Polkowice, Rynek (kancelaria) w terminie do 20 czerwca 2018 r.

3. Regulamin konkursu i druki deklaracji znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich – Rynek 6, pokój nr 27 oraz na stronie www.bip.ug.polkowice.pl

4. W konkursie przewidziano  atrakcyjne nagrody finansowe.

 

Regulamin konkursu

Druk zgłoszenia