A A A

Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych: Natalia Boroń

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi:

1)  przy użyciu poczty elektronicznej: iod@ug.polkowice.pl,
2)  w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice,
3)  korespondencyjnie na adres Urzędu: ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.

 

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Polkowic, z siedzibą w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.

2. W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych:

1)   przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@ug.polkowice.pl,

2)   w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice,

3)   korespondencyjnie na adres Urzędu: ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.

3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu wykonywania zadań publicznych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych każdorazowo jest odpowiednia przesłanka, o której mowa w RODO. W zależności od załatwianej sprawy może to być odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego, nakładający na Burmistrza realizację określonego zadania.

5. W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, w każdej chwili osobie podającej dane przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

6. Każdorazowo podczas zbierania danych, osoba, której dane dotyczą, jest informowana, czy podanie danych ma charakter dobrowolny, jest wymogiem ustawowym / umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Ponadto podawana jest informacja, czy osoba jest zobowiązana do podania danych oraz o ewentualnych konsekwencjach ich niepodania.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych opiera się na przesłance wskazanej w 6 ust. 1 lit. f) RODO, osoba otrzymuje informację o prawnie uzasadnionym interesie przetwarzania danych osobowych realizowanym przez Administratora.

8. Jeżeli w ramach przetwarzania danych osobowych zachodzi możliwość ich udostępniania odbiorcom, informacja o tych odbiorcach lub o kategoriach odbiorców podawana jest osobie w momencie zbierania danych.

9. W przypadku zamiaru przekazania danych do państwa trzeciego, taka informacja jest podawana osobie, w momencie zbierania danych.

10.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres załatwiania sprawy w Urzędzie, a po jego zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów.

11.  Osoba podająca dane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw. Uprawnienia przysługują osobie zależnie od rodzaju załatwianej sprawy, w której podaje dane osobowe.

12.  Osoba podająca dane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

13.  Co do zasady, podczas przetwarzania danych dla załatwiania spraw w Urzędzie nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosownych przypadkach, jeżeli takie czynności mają miejsce, osobie, która podaje dane przekazywana jest informacja o zasadach podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz znaczeniu i konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

 

Zadania inspektora ochrony danych

Do zadań inspektora ochrony danych, zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  należy:

1)  informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2)  monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3)  udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 ww. rozporządzenia;

4)  współpraca z organem nadzorczym;

5)  pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 ww. rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Zadania Inspektora Ochrony Danych wynikają także z obowiązującej w Urzędzie Gminy Polkowice dokumentacji ochrony danych osobowych oraz innych, powiązanych z nią dokumentów.